U bevindt zich hier:  Home  /  Certificering

Certificering

Verhoeve Advies & Realisatie B.V. is gecertificeerd conform:

 • ISO 9001:2008
 • VGM Checklist Aannemers (VCA**) versie 2008/5.1
 • BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
  - SIKB-protocol 2001 ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,     nemen van grondmonsters en waterpassen’
  - SIKB-protocol 2002 ‘Nemen van grondwatermonsters’
 • BRL SIKB 6000 ‘Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg’
  - VKB-protocol 6001 ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden’
  - VKB-protocol 6002 ‘Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden milieukundige processturing en milieukundige begeleiding’
 • BRL SIKB 7000 ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’
  - SIKB protocol 7001 ‘Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden’
  - SIKB protocol 7002 ‘Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden’
 • Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur BTR 2004 ‘Werken in Risicogebieden van de Rail infrastructuur
 • Protocol GR-089-2 ‘Individuele partijen grond’

Verhoeve Advies & Realisatie B.V. staat als erkend bodemintermediair, volgens het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (KWALIBO), vermeld op de website van www.bodemplus.nl.

Eén en ander houdt in dat al onze werkzaamheden uitgevoerd worden conform de richtlijnen van voornoemde normen en Beoordelingsrichtlijnen.

ISO 9001:2008

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van Verhoeve Advies & Realisatie B.V. De wijze waarop Verhoeve Advies & Realisatie B.V. met het door haar vastgestelde kwaliteitsbeleid omgaat wordt in praktijk getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling.

Verhoeve Advies & Realisatie B.V. voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008 voor de toepassingsgebieden:
- Milieukundige begeleiding van (in-situ/water) bodemsaneringen en nazorg of ingrepen in de waterbodem
- Uitvoering van (water)bodemsanering of ingrepen in de waterbodem
- Monsterneming voor partijkeuringen
- Milieuhygiënisch bodemonderzoek 
- Uitvoeren van GWW werkzaamheden
 

VGM Checklist Aannemers (VCA**)

VGM Checklist Aannemers (VCA**) Versie 2008/5.1
Voor de volgende activiteiten: Uitvoeren van bodemonderzoek, bodemsanering en civieltechnische werkzaamheden.

De VCA** norm is ontstaan uit de behoeft van de (petro)chemische industrie om het aantal ongevallen terug te dringen en de algemene veiligheid te vergroten. Deze norm wordt echter ook gebruik in andere sectoren, waaronder de civiele bouw, hoveniers en installateurs. Certificering volgens de VCA ** is niet verplicht volgens de wet. In veel voorkomende gevallen wordt door de opdrachtgever geëist dat de opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn. Derhalve is Verhoeve Advies & Realisatie B.V. gecertificeerd volgens de VCA**.

Naast deze bedrijfscertificering zijn onze medewerkers in het bezit van persoonlijk certificaten VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).

Erkend bodemintermediair / Kwalibo

De KWALIBO-regeling (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) is een wettelijke regeling die beoogt de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen te stellen aan werkzaamheden in het bodembeheer en integriteitseisen aan de uitvoerders.

Dat betekent dat een erkenning van bedrijven of personen verplicht is of wordt voor een aantal activiteiten van laboratoria, veldwerkbureaus, adviesbureaus, aannemers, grondbanken en grondreinigingsbedrijven. In sommige situaties is functiescheiding verplicht.

Onderdeel van de Kwalibo regeling zijn de erkenningen ten aanzien van de bodemintermediairs.

BRL 2000

BRL 2000 (2001, 2002, 2018) ‘Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek’
De BRL 2000, inclusief de onderliggende protocollen 2001 en 2002 beschrijven de veldwerkzaamheden bij de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek. Verhoeve Advies & Realisatie is als erkend bodemintermediair erkend, voor het uitvoeren van:
• Monsterneming van grond (Protocol 2001);
• Monsterneming van grondwater (Protocol 2002);

BRL 6000

BRL 6000 ‘Milieukundige begeleiding en evaluatie van Bodemsanering’
Verhoeve Advies & Realisatie B.V. beschikt over het certificaat in het kader van het VKB protoocol 6001 ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden’ en 6002 ‘Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden milieukundige processturing en milieukundige begeleiding’.

De milieukundig begeleider controleert de voorbereiding en uitvoering van de sanering, ordent de informatiestroom tijdens de sanering en verzorgt de keuring van grondstromen en/of grondwatermonitoring en de beoordeling van de eindsituatie (verificatie).

In de VKB protocollen 6001 en 6002 worden duidelijke eisen gesteld aan de persoon die het toezicht uitoefent. Het personeel van Verhoeve Advies & Realisatie B.V. beschikt over de nodige kennis en ervaring om toezicht te kunnen houden op de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.

BRL 7000

BRL 7000 ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’
Verhoeve Advies & Realisatie B.V. beschikt over het certificaat SIKB protocol 7001 ‘Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden’ en 7002 ‘Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden’.

In de BRL 7000 worden duidelijke eisen gesteld aan het bedrijf en de personen die de werkzaamheden uitvoeren. Het personeel van Verhoeve Advies & Realisatie beschikt over de nodige opleiding, kennis en ervaring voor het uitvoeren van bodemsanering met zowel conventionele en in-situ saneringstechnieken.

BTR 2004

BTR 2004 ‘Werken in Risicogebieden van de Rail infrastructuur’.
Verhoeve Advies & Realisatie B.V. beschikt over het certificaat BTR ‘Werken in Risicogebieden van de Railinfrastructuur’.

In de BTR worden duidelijke eisen gesteld aan het bedrijf en de personen die werkzaamheden uitvoeren werken in de Risicogebieden van de Railinfrastructuur. Het personeel van Verhoeve Advies & Realisatie B.V. beschikt over de nodige kennis en ervaring om werkzaamheden nabij railinfrastructuur uit te kunnen voeren.

Protocol 9335-1

Protocol 9335-1 ‘Individuele partijen grond’
Verhoeve Advies & Realisatie B.V. beschikt over het protocol 9335-1 ‘Individuele partijen grond’.

Verhoeve Advies & Realisatie beschikt over eigen verwerkingslocaties waar het toegestaan is om al dan niet verontreinigde grond te accepteren. Wij zijn gecertificeerd volgens de BRL 9335 waardoor wij bevoegd zijn om partijen grond op te bulken en op te splitsen