U bevindt zich hier:  Home  /  Activiteiten  /  Bodemonderzoek

Bodemonderzoek (BRL 2000)

Bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te controleren of de bodem schoon dan wel verontreinigd is. Aanleidingen zijn onder meer het aanvragen van bouwvergunningen of milieuvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen of waardebepalingen bij aan- en verkoopsituaties. Verhoeve Advies & Realisatie kan u adviseren bij alle voorkomende bodemonderzoeken, vanaf het eerste verkennende bodemonderzoek tot nader bodemonderzoek, risicobeoordeling en het opstellen van saneringsplannen en het doorlopen van de vereiste procedures bij het Bevoegde Gezag. Alleen door het ministerie van VROM erkende instellingen en monsternemers mag bodemonderzoek worden uitgevoerd. Uiteraard beschikt Verhoeve Advies & Realisatie over alle vereiste certificaten.

Bodemonderzoek bestaat uit verschillende fasen:

  • een vooronderzoek,
  • een veldonderzoek en chemische analyses en
  • interpretatie en advies.

Bij het vooronderzoek wordt de historie van de locatie zo goed mogelijk in beeld gebracht. Hierbij worden archieven van de gemeenten geraadpleegd, eventuele luchtfoto’s bekeken en/of wordt een terreininspectie uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de definitieve onderzoeksopzet bepaald. Het succes van een goed onderzoek staat of valt met de kwaliteit van het vooronderzoek.

Alle veldwerkzaamheden worden door eigen veldploegen van Verhoeve Advies & Realisatie zelf uitgevoerd. Hierdoor is een optimale gegevensuitwisseling tussen de veldwerkers en adviseurs gewaarborgd. Het veldwerkproces is gecertificeerd volgens BRL 2000. De grond- en grondwatermonsters worden in een daartoe gekwalificeerd laboratorium onderzocht op mogelijke verontreiniging. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een rapport. De medewerkers van Verhoeve Advies & Realisatie zullen in overleg met de opdrachtgever de meest passende werkwijze voorstellen en uitvoeren. Door het actief bijhouden van de regelgeving zullen de onderzoeken bij rapportage aan de meest recente wetgeving voldoen.

Indien verontreinigingen worden aangetroffen kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn om de ernst en omvang van de verontreiniging nader in beeld te brengen. Daar waar de verkennende bodemonderzoeken volgens de daartoe opgestelde normen moeten worden uitgevoerd (NEN 5725 voor vooronderzoek en NEN5740 voor verkennend bodemonderzoek) is bij een nader onderzoek de aanleiding van het onderzoek bepalend bij het vaststellen van de (intensiteit van de) onderzoeksopzet: moet worden gesaneerd, moet de waardevermindering i.v.m. verkoop worden bepaald, of hoeft alleen de spoedeisendheid te worden bepaald.

Bij de uitvoering van bodemonderzoek houdt Verhoeve Advies & Realisatie altijd het doel van de opdrachtgever voor ogen en tracht dit altijd met praktische oplossingen en een kostenefficiënte aanpak te bereiken. Gezien de ruime ervaring met de uitvoering van bodemsanering, kan Verhoeve Advies & Realisatie bij het aantreffen van bodemverontreiniging direct een realistisch advies bieden ten aanzien van saneringskosten en de benodigde procedures.